Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.howareyouenglish.pl


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy How are you?, dostępny pod adresem internetowym www.howareyouenglish.pl prowadzony
jest przez Natalię Skwarczyńską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą How are you?
Natalia Skwarczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6351810710, REGON: 363512150.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze
Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest
związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą How are you? Natalia
Skwarczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6351810710, REGON: 363512150.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która
korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.howareyouenglish.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania
umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w
szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a
także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

14. Materiały Cyfrowe – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: howareyouenglish.shop@gmail.com

2. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 428 081

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1050 1634 1000 0092 2089 3953, ING Bank Śląski

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym
paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w
tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty
znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zwolnionymi z podatku VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania
się Umową Sprzedaży.

5. Zakupione Materiały Cyfrowe kupujący otrzymują na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat
usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie
danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w
link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w
określonym terminie

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Sklep Internetowy sprzedaje tylko materiały cyfrowe, co oznacza, że dostarczane będą one na adres mailowy
podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie
kompatybilne z formatem PDF np. bezpłatny program do pobrania pod adresem www.adobe.com
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne przez PayPal
c. Płatność kartą płatniczą

3. Sprzedawca, na życzenie Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia,
przesyła fakturę.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży w
przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Materiały Cyfrowe zostaną dostarczone na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w ciągu 1-3 dni
roboczych od dnia otrzymania zapłaty.

 

§ 10
Warunki reklamacji

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Materiałami Cyfrowymi, jak i korzystania ze strony należy przesyłać
drogą elektroniczną na adres howareyouenglish.shop@gmail.com

2. Sklep zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego
oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.

3. Odpowiedź na złożoną reklamację przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na
adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy jeżeli nie
otworzył wcześniej dostępu do Materiałów Cyfrowych.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail sprzedawcy:
howareyouenglish.shop@gmail.com. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Klient przystąpi do odtwarzania Materiałów Cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, Klient
utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedawca
natomiast zatrzyma wpłaconą przez Klienta kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w
celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Zgłaszanie naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient, lub inna osoba korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, zauważy, że treść
publikowana na stronie narusza ich prawa, dobra osobiste, a także zasady uczciwej konkurencji, może
powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres
mailowy howareyouenglish.shop@gmail.com

2. Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu Sprzedawca, w trybie natychmiastowym podejmuje działania, których
celem jest usunięcie, ze strony Sklepu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.