Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.howareyouenglish.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.howareyouenglish.pl jest Natalia Skwarczyńska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą How
are you? Natalia Skwarczyńska, adres siedziby: ul. Irysów 9, 43-190 Mikołów, adres do doręczeń: ul. Irysów
9, 43-190 Mikołów, NIP: 6351810710, REGON: 363512150, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: howareyouenglish.shop@gmail.com dalej
„Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Miejsce wykonywania działalności: ul. Irysów 9, 43-190 Mikołów, adres do doręczeń: ul. Irysów 9, 43-190
Mikołów, NIP: 6351810710, REGON: 363512150, adres poczty elektronicznej (e-mail):
www.howareyouenglish.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.howareyouenglish.pl w przypadku:
a) skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
b) zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres (zamieszkania),
c) Adres e-mail,

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne
do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a
po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą
prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie
przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub
przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania.

 

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy
prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a) Dostęp do danych
b) Sprostowanie danych
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
d) Ograniczenie przetwarzania
e) Przeniesienie danych
f) Sprzeciw
g) Cofnięcie zgody

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:
colorovematerialy@gmail.com

4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator
spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie
będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu
oraz jego przyczynach.

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. PLIKI “COOKIES”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W
plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają
one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w
zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez
użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez
ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.